• TSUCHIYA TSCO
  Burgurking
 • paris
  Fujisu
  donuts
  Starcafe
  Viettel
 • Avery
 • cinebox
  domino piza
  Bobby Brewers
  guardian
  popeyes
 • Emec
  VFS
 • Phu Thai
  samsung
  vnuni
 • DAFC
  Phacmarcy
ASSET TRACKING
INVENTORY CONTROL
MOBILITY SOLUTION
WIRELESS INFRASTRATURE

Phòng Kinh Doanh


hong_nhung@radiantglobal.com.vn

0903 803810 (Ms Nhung)

   

Phòng Kỹ Thuật

nhut@radiantglobal.com.vn

0948 899939 (Mr Nhựt)

   

Chăm Sóc Khách Hàng

tridc@radiantglobal.com.vn

0968 996900 (Mr Trí)