• Starcafe
  TSUCHIYA TSCO
 • guardian
  Fujisu
 • vnuni
  DAFC
 • samsung
  aeon
  Vinastar
 • VFS
  Viettel
  Bobby Brewers
 • Avery
 • donuts
 • Emec
  Burgurking
  domino piza
  Phacmarcy
ASSET TRACKING
INVENTORY CONTROL
MOBILITY SOLUTION
WIRELESS INFRASTRATURE

Phòng Kinh Doanh


hong_nhung@radiantglobal.com.vn

0903 803810 (Ms Nhung)

   

Phòng Kỹ Thuật

nhut@radiantglobal.com.vn

0948 899939 (Mr Nhựt)

   

Chăm Sóc Khách Hàng

tridc@radiantglobal.com.vn

0968 996900 (Mr Trí)